Yazı Kuralları

YAZI KURALLARI

Genel Kurallar

 • ESD metinlerini 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ile ve 1.5  satır aralıklı  yazınız.

 • Satır sonlarında kelimeleri tire ile bölmeyiniz.

 • Bilimsel kelimeleri italikle yazınız. Kelimelerin altını çizmek yerine italik biçim kullanınız.

 • Çalışma ile ilgili özel bir durumu belirtmek dışında dipnot kullanmayınız.

 • Makale metinlerini şu sıraya göre yazınız: 1. Başlık, yazar(lar)’ın ismi ve adres(ler), 2. özet ve anahtar sözcükler 3. metin ( giriş, yöntem, sonuç veya tartışma). 4. teşekkür (varsa), 5. Kaynakça.

Başlık ve Yazar Bilgileri

 • Metin başlığı  dosyanın başına büyük harflerle yazılarak ortalanmalıdır.

 • İki satır atlayın yazarın adını,  faks ve telefon numaraları ile e-mail adresini ortalayarak yazın. Her yazar arasında bir boşluk bırakın.

Konu Başlıkları

 • Metindeki ana başlıklar koyu harfle ortalanarak yazılacaktır.

 • Alt başlıklar sola dayandırılarak koyu yazılacaktır.

 • Üç aşamalı başlık gerekiyorsa, ortalanmış ana başlık, sola dayalı alt başlık ve koyu yazılmış nokta ile bitirilen girintili paragraf başlığı kullanınız.

 • Bütün başlıklarda kelimeler küçük harfle, ilk hafleri büyük harfle yazılacaktır.

Öz ve Anahtar Kelimeler

 • 200 kelimeyi aşmayan özet ve 5 anahtar kelimeden oluşan satır, yazar bilgileri ve çalışmanın başı arasına yerleştirilecektir.

 • Özet, girintili  blok metin olarak  yazılacaktır.

Metin

 • Metin; sorunun açık tanımı, çalışmanın anlamı ve diğer yazarların eserleriyle ilişkisi ortaya konarak başlamalıdır. Temel varsayım ve işlemler belirtilmeli ve uygun bir biçimde çalışmanın ana hatları çizilmelidir. Bilgi ve veri toplama yöntemleri açıklanmalıdır. Bulgu sonuçları varsayım veya araştırma sorusu bağlamında açıklanmalıdır. Bulguların yorumlanması tartışma ve sonuç bölümüne saklanmalıdır. 

Metin İçindeki Alıntılar

 • Yazar, tarih, sayfa numarası formatını kullanınız( bakınız örnek 1).

 • Bir başka eserdeki fikre değiniyor ve doğrudan alıntı yapmıyorsanız ya da kitabın, makalenin veya başka bir eserin bütününe atıfta bulunuyorsanız, sadece yazarı ve basım tarihini yazınız (bakınız örnek 2).

 • Alıntı yapacak bir yazar yoksa, örneğin yazarı verilmeyen bir web sayfasından alıntı yapmak istiyorsanız, sayfa başlığını kısaltarak tırnak içinde yazınız ( bakınız örnek 3).

 • Kitap, derleme, film, belgesel ve albüm adlarını italikle yazınız.

 • Dergi ve derleme makalelerini, televizyon gösterileri ve şarkı başlıklarını tırnak içine alınız.

 • Bir eserin iki yazarı varsa, her ikisinin soyadını metin içindeki her alıntıda kullanınız.

 • 40 kelimeden daha az olan alıntıları   belirtin ve çift tırnak içine alın (bakınız örnek 1).

 • 40 kelimeden daha uzun olan alıntıları  ayrı satır başından, soldan beş kelime içeriden girintili paragraf olarak yazın ve tırnak kullanmayın (bakınız örnek 4).

 • Yazarı, tarihi ve sayfa numarası olmayan bir kaynaktan alıntı yapıyorsanız, başlığın birkaç kelimesini yazın ve sonra t.y. kısaltmasını (“tarihi yok” karşılığında) kullanın (bakınız Örnek 5).

 • Alıntı yapılmış bir kaynaktan alıntı yapıyorsanız, asıl metinde çift tırnak içinde kullanılan malzemeyi ayırmak için için tek tırnak işareti kullanınız. Blok alıntı alıyorsanız, çift tırnak kullanınız.

 • E-mail mesajları,  bir başkasıyla yaptığınız özel görüşmeler gibi kişisel iletişimleriniz kaynakça listesinde değil, metin içinde gösterilmelidir (bakınız örnek 6).

Örnek 1
“Öğrenciler APA yazı biçimini kullanmakta çoğunlukla zorlanıyorlardı” dedi (Jones, 1998, s.199), ancak nedeni konusunda bir açıklama getirmedi.

Jones’a göre (1998), “Öğrenciler özellikle ilk defasında APA yazı biçimini kullanmakta çoğunlukla zorlanıyorlardı” (s.199).

Jones (1998) şunu keşfetmişti: “Öğrenciler APA yazı biçimini kullanmakta çoğunlukla zorlanıyorlardı”  (s.199); bu öğretmenler için ne gibi çağrışımlar yapıyor?

Örnek 2
Jones (1998) yaptığı bir çalışmada öğrenci etkinliğini karşılaştırdı ve...

Öğrenci etkinliği konusunda   son yapılan bir çalışmada (Jones, 1998), …

1998’de yaptığı bir çalışmada, Jones öğrenci etkinliğini karşılaştıurdı.

Örnek 3.
Benzer bir çalışma araştırma makalelerini biçimlendirmeyi öğrenen öğrencilerle ilgili yapılmıştı (“Using APA,” 2001).

Örnek 4
Jones ‘un 1993’de yaptığı araştırma sonucuna göre:
Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time                citing sources. This difficulty could  be attributed to the fact that many students failed to   purchase  a style manual or to ask their teacher for help......... (s.199)

Örnek 5
Öğrenciler ve araştırma kararları üzerinde yapılan bir başka çalışmada... (“Tutoring and APA,” t.y.).

Örnek 6
A. P. Smith birçok öğrencisinin APA biçimini kullanmakta zorlandığını iddia etti (kişisel görüşme,  3 Kasım 2002).

Kaynakları

 • Çalışmanın kaynakları ayrı sayfaya konulmalıdır.

 • Kaynakları önce yazarın soyadı ve sonra ismi ve ismin başharfine göre abecesel sıraya göre yazınız. Tek yazarlı kaynaklar tarihine bakılmaksızın aynı yazarın ilk yazar olduğu çok yazarlı eserlerin önüne gelir.

 • Aynı yazar(lar)ın eserlerini, ilk basım tarihinden başlayarak tarih sırasına göre yazınız. Eğer yazarın aynı tarihte iki eseri varsa, eserlerindeki ilk anlamlı kelime sırasına göre abecesel  düzende yerleştirin. Bu eserler için birbiri arkasına abece harfleri kullanılmalıdır. (örneğin: 2004a, 2004b)

 • Çok yazarlı eserleri  yazarken “&” yerine “ve” kullanınız.

 • Belli bir kaynak için hiçbir yazar adı verilmemişse,  yazar adı yerine eserin başlığı ile başlayın ve  abecesel düzene  göre  yazın.

 • Kaynakları listenizdeki birinci satırdan sonraki bütün satırlar soldan girintili yazılmalıdır.

 • Dergi dışında kitap, makale,veya web sayfası  gibi kaynaklardan yapılan alıntılarda sadece başlığın veya alt başlığın ilk kelimesini; başlıktaki iki nokta ve tireden sonraki ilk kelimeyi ve özel isimlerin ilk kelimesini  büyük harfle yazınız.Tire ile ayrılan bileşik kelimelerde ikinci kelimenin ilk harfini büyük harfle yazmayınız.

 • Dergi isimlerinde bütün ana kelimeleri büyük harfle başlayınız.

 • Kitap, dergi gibi eserleri italikle yazınız.

 • Derleme eserlerdeki, dergi  makalesi veya deneme gibi eserleri italikle yazmayınız, altı çizili yazmayınız veya tırnak içine almayınız. 

Örnekler

Berndt, T.J. (1996). Exploring the effects of friendship quality on social development. In                
       W. M. Bukowski, A. F. Newcomb, & W. W. Hartup, (Der.) içinde, The company they                 
        keep: Friendship in childhood and adolescence. (pp. 346–365). Cambridge, Uk: 
        Cambridge University Press.              

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in 
        Psychological Science 11, 7-10.

Wegener, D. T., ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The 
          hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66,       
          1034-1048.

Wegener, D. T., ve Petty, R. E. (1995), Flexible correction processes in social judgment: 
          The role of naive theories in corrections for perceived bias. Journal of Personality              
          & social Psychology, 68, 36-51.

Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students’ adjustment to school. Educational 
           Psychologist, 34, 15-28.

Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to 
            school. Child Development, 66, 1312-1329.

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections 
          of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public    
          Policy, & Law, 6, 629-654.

Wegener, D. T., Petty, R. E., ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration 
          attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of 
          Social Psychology, 24, 25-43.

Berndt, T. J. (1981a). Age changes over time in prosocial intentions and behavior 
        between friends. Development Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child 
         Development, 52, 636-643.

Tek yazarlı dergi makalesi
Harlow, H. F. (1983).Fundamentals for preparing psychology journal  articles. Journal of     
       Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Üç-altı yazarlı makale
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., ve Harlow, T. (1993). There’s more 
       to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-
       esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65,1190-1204.

Altıdan fazla yazarlı makale
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., vd. (2001). 
       Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3),213-
       245.

İkinci bir kaynakta adı geçen eser
Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., ve Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-
       route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review,
       100, 589-608.  Seidenberg and McClelland’s study içinde (aktaran Coltheart,    
       Curtis, Atkins, & Haller, 1993), …

Tek yazarlı mecmua makalesi
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today’s schools. Time, 135, 28-
      31.

Kitap
Calfee, R. C., ve Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal 
      publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Kitapta makale veya bölüm
O’Neil, J. M., ve Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for 
         healing,  transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.) içinde, Gender issues
         across the life cycle (ss. 107-123). New York: Springer.

Tekinalp, Şermin (1996). Mainstream-centering political views in Turkish elections. D. Paletz (Der) içinde, Political communication research: Approaches, studies,and Assessments (145-163).Norwood,New Jersey: Ablex.

Resmi yayınlar
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness 
     (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing 
     Office.

El kitabı (broşür)
Research and Training Center on Independent Living. (1993).Guidelines for reporting 
       and writing about people with disabilities (4th ed.) [El kitabı)]. Lawrence, KS: 
       Author.

Yazarı veya editörü olmayan kitap ya da makale
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.) . (1993).Springfield, MA: Merriam-
       Webster.

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). 
         The Washington Post, p.A12
           
Çeviri eser ve/veya yeniden basılmış eser
Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F.W. Truscott ve F. L. 
       Emory, Çev.) . New York: Dover. ( Eserin aslı 1814’de basılmıştır)

Kitap, film, televizyon programı vb.eser eleştirisi
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [ The  self-knower: 
          A hero   under control kitabının eleştirisi]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Bir ansiklopedide giriş
Bergmann, P. G. (1993). Relativity.  The new encyclopedia britannica içinde (Cilt, 26, ss..   
        501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica

Bir internet veri tabanından indirilmiş dergi veya gazete makalesi
Smyth, A. M., Parker, A. L., ve Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. 
      Journal of Abnormal Eating, 8(3).  20 Şubat 2003,
      PsycARTICLES veritabanından.

Elektronik dergi makalesi
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of 
        Buddhist Ethics, 8(4) .  20 Şubat, 2001,    http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html

Bir internet belgesinde bölüm veya kısım
The Foundation for a Better World. (2000). Pollution and banana cream pie.  Great 
       chefs cook with chlorofluorocarbons and carbon monoxide içinde(Böl. 3).   
      13  Temmuz  2001,  http://www.bamm.com/cream/pollution/bananas. htm

İnternette bir haber, forum veya tartışma grubuna gönderilmiş mesaj
Frook, B. D. (1999, July 23). New inventions in the cyberworld of toylandia [Mes. 25]. 
       http://groups.earthlink.com/forum/messages/0025.html

Kolay bulunur bir sinema veya video filmi
Smith, J.D. (Yapımcı), & Smithee, A.F. (Yönetmen). (2001). Really Big Disaster Movie 
    [Sinema filmi]. United States: paramount Pictures.

Zor bulunur bir sinema veya video filmi
Harris, M.  (Yapımcı), ve Turley, M. J. (Yönetmen). (2002). Writing Labs: A History 
       [Sinema filmi]. ( Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West
       Lafayette, IN 47907 ‘den elde edilebilir)

Bir Televizyon Yayını
Important, I. M. (Yapımcı). ( 1 Kasım 1990). The Nightly News Hour. [Televizyon yayını )        New York: Central Broadcasting Service

Bir Televizyon  Dizisi
Bellisario, D.L. (Yapımcı). (1992). Exciting Action Show. [Televizyon dizisi]. 
       Hollywood: American Broadcasting company.

Televizyon dizisinden bir bölüm
Wendy, S. W.(yazar), ve Martian, I. R. (Yönetmen). (1986). The rising angel and the 
       falling ape. [Television dizisinde bölüm].  D. Dude (Yapımcı) içinde, Creatures and 
       monsters.Los Angeles: Belarus Studios.

* Daha ayrıntılı örnekleri  Derginin  İngilizce sayfasında  bulabilirsiniz.